Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym, liczbie hektarów przeliczeniowych, przychodowości, wielkości użytków rolnych, wysokości opłacanych składek emerytalnych oraz o niezaleganiu w podatkach
WN-162
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego/studium
WN-51
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o wydzierżawienie oraz o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
WN-48
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / rozłożenie zapłaty podatku na raty
WN-79
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
WN-90
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o najem lokali użytkowych
WN-86
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
WN-118
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym/przetargowym
WN-87
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
ZGLO
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania / o niesprzeczności zalesienia działki z ustaleniami Studium
WN-142
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (Na wzorze pisma ogólnego)
WN-191
Rodzaj usługi Opis usługi
Wymagane dokumenty Do formularza należy dołączyć wypełniony i podpisany dokument: Wniosku o udzielenie pomocy de minimis zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
WN-99
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wyrażenie zgody na przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
WN-123
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o zwrot / zaliczenie na poczet / zaksięgowanie nadpłaty podatku
WN-39
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym, liczbie hektarów przeliczeniowych, przychodowości, wielkości użytków rolnych, wysokości opłacanych składek emerytalnych oraz o niezaleganiu w podatkach
WN-167
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
26
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-2
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
27
Wniosek o rejestrację/aktualizację/rezygnację z powiadomień w systemie
WN-377-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: